Strona główna

 
Przedszkole nr 100
02-344 Warszawa - Ochota
ul. Częstochowska 16/18
tel/fax 22 822 12 52, 822 26 32
www.przedszkole100.waw.pl
e-mail: p100@edu.um.warszawa.pl
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Przedszkole nr 100 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 16/18, 02-344 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Agnieszkę Wojtczak.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępce IOD, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl  albo pisemnie na adres naszej siedziby, wskazane powyżej.Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci w zakresie i celach związanych z realizacją celów statutowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dzieci w innych celach i w zakresie  szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do  przedszkola będziemy wykorzystywać:
na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO)zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez przedszkole działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez przedszkole. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa podania uniemożliwia zrealizowanie świadczenia lub usługi).
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani  organizacji międzynarodowej.Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe dzieci będą przechowywane/przetwarzane: W zależności od podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy Państwa lub Państwa dzieci dane osobowe.do momentu wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody),przez okres niezbędny do realizacji obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,przez okres wskazany w przepisach prawa,przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym.Posiada Pan/Pani prawo :dostępu do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),sprostowania danych, gdy są nieprawidłowe,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania danychprzeniesienia danych,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych oraz Państwa dzieci narusza przepisy o ochronie danych osobowych.Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH
Inspektor Danych Osobowych IDO Justyna Brejwo email: iod@dbfo-ochota.waw.pl
Zastępca Inspektora Danych Osobowych Ewa Nagadowska  email: nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl
Aktualizacja 2021.10.21 – aktualizacja danych 
Aktualizacja 2022.05.12 – aktualizacja danych
INFORMACJA dotycząca ochrony danych osobowych i wizerunku podczas uroczystości w Przedszkolu Nr 100
Dyrektor Przedszkola nr 100 w Warszawie, przy ul. Częstochowskiej 16/18  informuje, że w czasie organizowanych na terenie przedszkola imprez i uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).
Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.
Agnieszka Wojtczak dyrektor Przedszkola nr 100Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Strona główna
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie

Wersja standardowa