Kanał Wyżej
Kompetencje


Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wzbogacanego programami własnymi nauczycielek zatwierdzanymi w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności:
zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż., współpracuje z rejonową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 9, zatrudnia specjalistów ( logopeda).
Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny , a w szczególności:
stymuluje rozwój dzieci, otacza dzieci opieką lekarską i psychologiczną, ułatwia kontakt z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, przyzwyczaja do racjonalnego trybu życia
W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez:
diagnozowanie środowiska wychowanków, rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb każdego dziecka i umożliwianie ich zaspokajania, rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka, wspieranie dziecka uzdolnionego,  wspieranie dziecka z trudnościami, podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola, prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród przedszkolaków, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne, dostosowywanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

W przedszkolu, w miarę potrzeb jest organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa