Przedszkole Nr 100
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 100 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Organizacja

Organizacja

  Drukuj
 

Organizacja przedszkola

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,
 2. ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
 4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.


Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisywaniu dziecka do przedszkola (adnotacja w karcie)

Szczegółowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określają odrębne przepisy

Przyjmowanie dzieci do przedszkola usprawnia elektroniczny system ewidencji podań i wspomagania zapisu.

System elektronicznej ewidencji podań dotyczy dzieci trzyletnich i czteroletnich, które rozpoczynają edukację przedszkolną.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie uczestniczą w zapisie elektronicznym.

Rodzice dzieci już uczęszczających zgłaszają dyrektorowi zamiar uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku szkolnym.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji.

Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie dyrektor umożliwi im zapis elektroniczny.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci :

 1. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
 2. dzieci matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,
 3. dzieci z rodzin zastępczych,
 4. dzieci z rodzin wielodzietnych


Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niesprawności,

Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 dzieci

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu na rok 2019/2020 wynosi 220.
W placówce łącznie jest  osiem oddziałów dziecięcych.


Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkole posiada

 1.  sale dla poszczególnych grup
 2.  dwie sale  rekreacyjne
 3. szatnie dla dzieci
 4. gabinet logopedyczny
 5. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 6. dwie kuchnie z zapleczami


Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Przedszkole, w miarę możliwości, zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie sal dziecięcych i ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb oraz możliwości i umiejętności, jakimi dysponują dzieci

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego opracowanego przez radę pedagogiczną przy Przedszkolu  nr 100.

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez radę pedagogiczną i radę rodziców, uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.


 

 

 
 
Wprowadził Czarnecka Monika 01-04-2011
Aktualizujący Czarnecka-Zreda Monika (Przedszkole nr 100) 16-09-2019
Zatwierdzający bzmw/ext.jdoroslawska 16-09-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2019
Liczba odwiedzin: 2569